REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ „KONKURS”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest System Rezerwacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 98 lok. 104, 00-837 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000352512, NIP: 6793031925 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 14.04.2022 r. godz. 15:00 a kończy się dnia 20.04.2022 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

  §2. UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”), która:
  a)  zapoznała się z niniejszym Regulaminem;
  b)  ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) posiada publiczne konto(profil)w serwisie Instagram.
  d) wykona Zadanie Konkursowe.
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także ich członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Zadanie konkursowe polega na (i) polubieniu zdjęcia konkursowego Organizatora, (ii) odznaczeniu pod zdjęciem dwóch osób oraz (iii) udostępnienia zdjęcia na swoim profilu (instastory) (dalej „Zadanie Konkursowe”)
 4. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu, określony w §1 ust. 3 Regulaminu.
 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz ALBO Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 6. Organizator ma prawo dyskwalifikacji w Konkursie osób, które:
  a) nie działają w własnym imieniu;
  b) realizują Zadanie Konkursowe przez (lub za pomocą) fikcyjne konta lub profile w serwisie Instagram;
  c) tworzą fikcyjne konta lub profile w serwisie Instagram;
  d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
  e) używają w kontekście Konkursu lub Zadania Konkursowego zwrotów lub słów powszechnie uznanych za obelżywe lub wulgarne, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne lub naruszają dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich, w tym Organizatora.

§ 3 PRAWA

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane przez niego Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich, w tym Organizatora, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

§4. NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator wyznacza jedną osobę do zadań której należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Po zakończeniu Konkursu Organizator wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jedną) osobę, która otrzyma nagrodę, osoba ta zostanie wyłoniona w sposób losowy i bezstronny za pomocą urządzeń (aplikacji) losujących.
 3. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci 2 (dwóch) bezpłatnych noclegów (dób hotelowych) w obiekcie „Osady Poli” w Koniakowie (dalej „Nagroda”).
 4. Zwycięzca może wykorzystać Nagrodę w ciągu pół roku od dnia wygrania Konkursu.
 5. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 6. Zwycięzca zostanie wylosowany najpóźniej w dniu 21.04.2021 r.
 7. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie jego nazwy na Instagramie w profilu Organizatora w serwisie Instagram @osady_poli.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia opublikowania przez Organizatora wyników, wiadomości z informacji niezbędnymi do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e- mail.
 1. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego Nagrodę.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika wymaganych danych lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 3. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
 4. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 5. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

  §5. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Pańska 98/104, 00-837 Warszawa lub na adres e-mail h.szewczyk@solution-one.eu.
 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody i realizacji Nagrody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek realizacji Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 1. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. prawo do wycofania zgody, dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail h.szewczyk@solution-one.eu.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora na podstawie zawartych z nim umów (w tym podmioty świadczące usługi dostawcze, IT, przechowywania i magazynowania, doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową), podwykonawcy, którzy świadczą dla Organizatora usługi na podstawie zawartej z nim umowy oraz innym podmiotom na potrzeby przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zachowania zgodności, zarządzania ryzykiem, rozwoju przedsiębiorstwa i/lub spraw związanych z utrzymaniem ładu korporacyjnego lub organom administracji rządowejzgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny, w tym nie są poddawane profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  § 6. REKLAMACJE
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji na adres e-mail h.szewczyk@solution-one.eu lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Pańska 98/104, 00-837 Warszawa, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację na podany przez Uczestnika adres.

  §7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania Zadania Konkursowego przez Uczestnika.
 3. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem pod adresem www.osadypoli.pl i w siedzibie Organizatora.
 4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 5. Niniejszy Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związane.
 6. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
  a) i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;